Splošni pogoji

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji se uporabljajo za ureditev vseh medsebojnih odnosov med podjetjem Intercommerce.Si, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu kupec) in njegovimi dobavitelji, če ni med kupcem in dobaviteljem (v nadaljnjem besedilu stranki), izrecno in pisno dogovorjeno drugače. Splošni pogoji so sestavni del vsakega naročila ali pogodbe. Veljajo za vse dobave blaga dobavitelja kupcu, in sicer od posredovanja naročila dobavitelju dalje, pod pogojem potrditve naročila s strani dobavitelja. S potrditvijo naročila dobavitelj potrjuje, da se v celoti strinja s splošnimi pogoji in s tem potrjuje, da za njegovo razmerje z kupcem glede prodaje in dobave blaga veljajo splošni pogoji. Vsa razmerja med strankama v zvezi s posameznim naročilom se presojajo izključno po splošnih pogojih. Morebitne enostranske izjave dobavitelja ali njegovo sklicevanje na lastne ali druge splošne pogoje je neveljavno in nima pravnega učinka na razmerje med strankama. Ti splošni pogoji prevladajo nad kakršnimikoli določili in pogoji, standardi ali drugimi dobaviteljevimi pravili in določili, vsebovanimi v trgovinskih uzancah, poslovni ali običajni praksi. Stranki se lahko dogovorita o morebitnih spremembah teh splošnih pogojev za posamezen posel ali razmerje le z ločenim medsebojnim pisnim dogovorom, ki ga podpišeta zakonita zastopnika obeh strank. Naročilo in potrditev naročila skupaj s splošnimi pogoji tvorijo dokončno prodajno pogodbo med kupcem in dobaviteljem glede blaga predstavljajo celoten dogovor glede pogojev, jamčevanja in drugih dogovorjenih določil, ki so sklenjena ali dogovorjena med strankama.

SPREMEMBE PRODAJNEGA PROGRAMA

Kakršnekoli spremembe seznama ali podatkov v njem lahko dobavitelj posreduje kupcu samo enkrat na mesec in najmanj en mesec pred začetkom veljavnosti spremembe.

NAROČANJA

Naročilo, pogodba, odpoved naročila, ali kakršnakoli sprememba le-teh mora biti v pisni obliki in se lahko pošlje preko faksa ali elektronskega prenosa podatkov. Dobavitelj mora potrditi naročilo v treh (3) delovnih dneh od prejema naročila. V primeru, da dobavitelj naročila kupcu ne potrdi v roku treh (3) delovnih dneh, kupec smatra, da je dobavitelj naročilo v popolnosti akceptiral. V kolikor dobavitelj potrdi naročilo, vendar s spremembami, se šteje, da gre za novo ponudbo dobavitelja.

VARNOSTNA ZALOGA

V primeru odprtega naročila mora dobavitelj na lastne stroške vzdrževati varnostno zalogo, ki mora biti ves čas na razpolago kupcu. O zahtevani količini varnostne zaloge se stranki dogovorita z ločenim dogovorom, v kolikor le-ta ni opredeljena v naročilu in potrjena v potrditvi naročila. Naročnik ima pravico občasno preverjati obstoj in stanje varnostne zaloge.

SPREMEMBE NAROČILA

Kupec lahko brez kakršnihkoli posledic spremeni ali prekliče naročilo ali posamezen odpoklic, dokler od dobavitelja ne prejme potrditve naročila.

DOBAVNI ROK

Dobavni rok stranki določita s pogodbo kot število delovnih dni od naročila in se uporablja za vse dobave, razen za tiste, za katere sta izrecno določili drugačen dobavni rok. Če sta stranki določili tudi ure dobave, se upoštevajo tudi te. Če je dobavni rok za različne izdelke različen, ga morata stranki določiti s seznamom prodajnega programa. V kolikor ni drugače določeno, je datum dobave na naročilu zavezujoč in fiksen. V kolikor dobavitelj izve za možnost, da bi lahko prišlo do možne zamude pri dobavi blaga ali do nepravilne izpolnitve glede kakovosti, bo dobavitelj nemudoma pisno obvestil kupca. Brezpogojen sprejem blaga, ki ga dobavitelj dobavi z zamudo, ne predstavlja odpovedi kakršnimkoli pravicam kupca do odškodnine iz naslova zamude.

DOBAVA IN PREVZEM BLAGA

Dobavitelj je dolžan dobaviti blago kupcu v skladu z in pod pogoji vsakokratnega naročila. V zvezi z dobavo blaga, je dobavitelj dolžan predložiti kupcu vso morebitno dokumentacijo in izjave, ki jih zahteva kupec ali so zahtevane z veljavno zakonodajo.

NEDOBAVLJENI IZDELKI

V primeru, da dobavitelj neupravičeno podaljša rok dobave, plača kupcu pogodbeno kazen v višini 1 % pogodbene cene za vsak dan prekoračitve roka, vendar največ 10% pogodbene vrednosti. Če kupec zaradi neupravičene zakasnitve roka po tej pogodbi utrpi škodo, ki je višja od pogodbene kazni, bo dobavitelju zaračunal tudi razliko med nastalo škodo in zaračunano pogodbeno kaznijo.

MATERIALNI DOKUMENTI

Za vsako mesto dobave mora dobavitelj izročiti ločeno dobavnico z navedeno številko naročila.

FAKTURIRANJE

Dobavitelj fakturira kupcu vsako posamično dobavo, če ni dogovorjeno drugače. Če sta stranki dogovorili periodično fakturiranje, mora dobavitelj fakturo izstaviti ločeno za vsako stroškovno mesto in vsako lokacijo dobave pri kupcu ločeno. Iz skupne fakture morajo biti razvidne in specificirane posamične dobave s številko dobavnice ter krajem in datumom dobave. Nastanek plačilne obveznosti je datum prevzema blaga v skladišču kupca ali datum potrjene situacije oziroma datum dostave zahtevane dokumentacije o kakovosti oz. poreklu blaga.

CENE

Cene določa dobavitelj s cenikom, če ni s pogodbo ali dogovorom cena določena sporazumno. Nova cena se šteje za spremembo seznama prodajnega programa in ga dobavitelj posreduje na način in z veljavnostjo, kot je s temi pogoji določeno za seznam. Če dobavitelj določi zgodnejšo veljavnost novih cen, ima kupec pravico zahtevati staro ceno za vse dobave v roku po prejemu obvestila o novih cenah, ki ga določajo ti pogoji. Cena, kakovost in količina dobavljenega blaga morajo ustrezati pisnemu naročilu oz. pisno dogovorjeni specifikaciji, če ni drugače pisno dogovorjeno. Cena, določena v naročilu je zavezujoča in zajema vse storitve in dodatne storitve dobavitelja in vse dodatne stroške, kot na primer zlasti ustrezno pakiranje in prevoz do namembnega kraja določenega v naročilu.

PLAČILO

Kupec plača blago na podlagi dobaviteljevega računa, ki ga slednji izda v skladu z naročilom oz. posebnim dogovorom ter skladno z veljavno davčno in drugo zakonodajo. Poleg zakonsko ali z naročilom zahtevanih sestavin mora vsak račun dobavitelja vsebovati tudi: številko naročila, šifro blaga in številko dobavnice. V primeru, da je račun izdan v nasprotju s prejšnjo točko, ga ima kupec pravico zavrniti in brez zamude na strani kupca zadržati plačilo do izdaje ustreznega računa.

REKLAMACIJE

Kupec mora blago ob prejemu pregledati na običajen način. Za običajen način se šteje: količinska ugotovitev prejetega blaga, ugotovitev nepoškodovanosti blaga in embalaže (nepoškodovano blago kupec ne odpira iz embalaže) in pregled poškodovanega blaga v poškodovani embalaži. V primeru, da kvaliteta ali količina blaga ni v skladu z dobavnico ali s temi pogoji, mora kupec posredovati reklamacijski zapisnik dobavitelju v roku petih delovnih dni od prejema blaga oziroma od odkritja napake. Dobavitelj mora sporočiti rešitev reklamacijskega zapisnika kupcu v roku dveh delovnih dni po prejemu. Na osnovi skupno ugotovljene reklamacije je dobavitelj dolžan, da v roku petih dni pošlje na svoje stroške novo količino blaga oz. odpravi pomanjkljivosti na blagu.

USTREZNOST BLAGA

Dobavitelj je dolžan poskrbeti, da je dobavljeno blago skladno s predpisi in veljavnimi standardi, da je pravilno označeno in da ima dogovorjene lastnosti in kvaliteto. Kupcu je dolžan povrniti stroške in kazni, ki jih je ta utrpel zaradi neskladnosti s temi zahtevami. Neustrezno blago lahko kupec vrne ali zahteva odpravo pomanjkljivosti na stroške dobavitelja. Dobavitelj mora prevzemati in reševati reklamacije končnih kupcev, ki se nanašajo na blago dobavitelja. Dobavitelj je dolžan blago ustrezno embalirati tudi takrat, ko embaliranje - paletiziranje ni dogovorjeno tako, da je omogočena manipulacija z dvigalom ali viličarjem. Pošiljka mora biti opremljena z ustreznimi nevtralnimi oznakami dobavitelja in kataloško številko kupca ter z ostalo spremljajočo odpremno dokumentacijo. Material je lahko označen drugače samo v primeru, da se stranki to dogovorita s pisnim sporazumom.

PAKIRANJE IN EMBALAŽA

Če kupec nima posebnih zahtev, mora biti blago dobavljeno kupcu strokovno zapakirano po običajih stroke, tako da se preprečijo poškodbe, razsutje ali kakršnikoli zunanji vplivi na blago. Na zahtevo kupca mora biti blago dobavljeno v embalaži, zapakirano in označeno na način, kot ga določi kupec s pisnim dokumentom. V primeru, da dokument ni posredovan ali da to ni posebej dogovorjeno med strankama velja splošno pravilo, da je označevalna nalepka ali paletni list nevtralen (brez dobaviteljevih logotipov). Dobavitelj je dolžan opozoriti kupca na morebitno neustreznost posebne embalaže ali posebnih zahtev kupca v zvezi s pakiranjem in embaliranjem. Za pravilno in ustrezno pakiranje in embaliranje je v celoti odgovoren dobavitelj. V primeru poškodb ali neustreznosti blaga, ki je posledica neustreznega, nestrokovnega, pomanjkljivega ali napačnega pakiranja ali embalaže, je dobavitelj dolžan povrniti kupcu vse zaradi tega nastale stroške in škodo. Kupec lahko za škodo in stroške iz prejšnje točke po lastni presoji zahteva od dobavitelja povračilo v znesku dejansko nastalih stroškov in škode ali pavšalnega zneska.

SLEDLJIVOST MATERIALA

Dobavitelj mora blago označiti najmanj z naslednjimi podatki: naziv, kupčeva šifra artikla, število kosov, teža neto/bruto, datum izdelave, številka serije/šarže.

GARANCIJA KAKOVOSTI

Dobavitelj jamči kupcu, da je dobavljeno blago skladno z naročilom in ustrezne kakovosti glede na zahteve kupca. Dobavitelj, če stranki nista drugače pisno dogovorjeni, jamči za kakovost blaga za obdobje 1 leta od datuma dobave.

POSLOVNA SKRIVNOST

Kupec izrecno določa, da vsi zaupni podatki predstavljajo poslovno skrivnost, dobavitelj pa se jih zavezuje. Morebitno razmnoževanje zaupnih podatkov je dovoljeno le v kolikor dobavitelj pridobi vnaprej pisno soglasje kupca.

REŠEVANJE SPOROV

Stranki si bosta prizadevali vse medsebojne spore rešiti na miren način. V nasprotnem primeru bosta stranki poverili spor stvarno pristojnemu sodišču v Ljubljani. Ti splošni pogoji in vsaka posamična prodajna pogodba, sklenjena med strankama na podlagi splošnih pogojev, se presoja po pravu Republike Slovenije.